Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-2693/22 od 01.12.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 47/22  – Usluge osiguranja imovine i kolektivnog osiguranja uposlenog osoblja u 2023. godini, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-206-3-57/22 od 01.12.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2693/22
Jablanica, 01.12.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.