Logo

Obavještenje o postupku javne nabavke broj 753-7-1-83-3-40/21 od 10.12.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 27/21 – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Jablanica u 2022. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-83-3-40/21 od 10.12.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2561/21
Jablanica, 10.12.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.

Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 15 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Fax: 036/753 215.