Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-28-3-9/21 od 13.04.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 4/21 – Izgradnja asfaltnog pristupa zgradi socijalnog stanovanja i asfaltiranje puta za Trokuće – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-28-3-9/21 od 13.04.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.