Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-4-3-7/21 od 12.03.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 3/21 – Zaštita od štetnog djelovanja voda u naselju MZ Doljani lot 1 – Izrada drenaže za zaštitu od štetnog djelovanja voda u naselju Krkača MZ Doljani; lot 2 -  Izrada zaštitnog zida od štetnog djelovanja rijeke Doljanke i lot 3 – Čišćenje vodotoka u MZ Doljani – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-4-3-7/21 od 12.03.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-557/21
Jablanica, 12.03.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.