Obavještenje o PJN, broj: 753-1-2-3-3-6/21

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za „Izbor banke za prikupljanje javnih prihoda i primitaka i oročavanje istih, platnog prometa, izvještavanja o uplatama i isplatama sa svih računa, usluge elektronskog bankarstva i komisionih poslova“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-2-3-3-6/21 od 10.03.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.

Broj: 01-11-509/21
Jablanica, 05.03.2021. godine


OPĆINSKI NAČELNIK    
Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.