ODRŽANA 41. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana  u srijedu, 26.08.2020. godine u Kino-sali, sa početkom u 9,00 sati, a završena u  11,45 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Na sjednici  je usvojen slijedeći Dnevni red:

AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za period I-VI 2020. godinu-usvojen
AD-4 Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za period I-VI 2020. godine-usvojen
AD-5 Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za period I-VI 2020. godine-usvojen
AD-6 Izvještaj o radu inspekcija za   period I-VI 2020. godine-usvojen
AD-7 Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za  period I-VI 2020. godine-usvojeni
AD-8 Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za period I-VI 2020. godine-usvojeni
AD-9 Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period I-VI 2020. godine-usvojeni
AD-10 Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za period I-VI 2020. godine-usvojeni
AD-11 Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za period I-VI 2020. godine-usvojeni
AD-12 Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju a) priključnog nadzemnog kabla i stubne transformatorske stanice STS 10(20)/0,4 kV „Čivelj II“ b) priključnog nadzemnog kabla i stubne transformatorske stanice STS 10(20)/0,4 kV „Čivelj III“, c) priključnog 10(20) Kv nadzemnog voda za STS „Šanica“, d) 10(20) kV kablovske mreže „TS Grad IV – TS Sportska Dvorana“ i e) dijela niskonaponske mreže na TP „Glodnica“–donesene
AD-13 Zaključak o saglasnosti za koncesiju za eksploataciju mineralne sirovine gabra kao arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu „Findik-Bukov pod” po Prijedlogu privrednog društva MINERAL d.o.o. Jablanica-donešen
AD-14 Zaključci o odbijanju ponude za kupovinu zemljišta- doneseni
AD-15 Rasprava o informacijama-vođena rasprava