ZAKAZANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JBLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijća Jablanica Emir Muratović  sazvao je 12.  sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati u utorak, 30.11.2021. godine u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati. Za sjednicu je predložen  slijedeći Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a sa prethodne sjednice OV-a
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 20222. godinu - prijedlog
4.    Budžet– Proračun Općine Jablanica za 2022. godinu - Nacrt
5.    Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu – Nacrt
6.    Operativni plan implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2022.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – Nacrt
7.    Odluka o verifikaciji rezultata izbora za članove Podružnica i Savjeta Mjesnih zajednica na području općine Jablanica -prijedlog
8.    Odluka o izmjeni  i dopuni Odluke o uspostavljanju Vijeća za konkuretnost Općine Jablanice - prijedlog
9.    Odluka o utvrđivanju javnog  interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže Donje Paprasko - prijedlog
10.    Program rada Općinskog načelnika za mandatni period
11.    Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2022. godine - prijedlog
12.    Program izgradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Jablanica za 2022. g.-prijedlog
13.    Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2022 . g.-prijedlog
14.    
a) Zaključak o prethodnoj saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora JU “Dom za stara i iznemogla lica Jablanica“ - prijedlog
b) Zaključak o prethodnoj saglasnosti na imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora „Centar za socijalni rad Jablanica“ - prijedlog
15.    Zaključak o davanju saglasnosti u postupku dodjele koncesije  po prijedlogu  „Ribogojilište Neretva” d.o.o. Konjic – prijedlog
16.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (suvlasnik Bojan Mrkajić) - prijedlog
17.    Rasprava o inicijativi OO SDP BiH Jablanica za besplatan ultrazvuk i mamografiju za žene bez zdravstvenog osiguranja
18.    Rasprava o informacijama