Rješenje o imenovanju Komisije za izbor kandidata

           Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
               Općina Jablanica                                
JU Centar za socijalni rad Jablanica
              
Broj: 37-14-12/20
Jablanica, 22.10.2020. godine

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 12. Pravila JU Centar za socijalni rad Jablanica broj: 37-11-1/06, 37-11-10-1/13, 37-11-27/13, 37-11-20/14, 37-11-3/15, 37-11-16/16 i 37-11-15/17 i člana 19. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Jablanica broj: 37-11-39/06, 37-11-40/11,  37-11-8/16, 37-11-16/17 i 37-11-7/20 i člana 2. stav 1., 2., 3. i 4. Pravilnika o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u JU Centar za soccijalni rad Jablanica broj: 37-11-14/20, Direktor JU Centar za socijalni rad Jablanica,  d o n o s i


R J E Š E N J E
o imenovanju Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme stručnog saradnika za računovodstvo u JU Centar za socijalni rad Jablanica


    
Član 1.


Imenuje se Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme stručnog saradnika za računovodstvo u JU Centar za soccijalni rad Jablanica u sastavu:

1.    Naziha Zebić, dipl psiholog,
2.    Zlata Škampo, dipl. ecc i
3.    Šemsa Šehić, dipl pravnik


Član 2.


    Zadatak Komisije iz člana 1. ovog rješenja je da razmotri prijave, obavi ispitivanje, ocjenjivanje i utvrdi listu uspješnih kandidata iz člana 1. ovog rješenja u skladu sa Pravilnikom o radu Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos u JU Centar za soccijalni rad Jablanica broj: 37-11-14/20 od 15.10.2020. godine.


Član 5.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.


   Direktor
Begzada Šukman