Obavijest za prijavu lica koja su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezana za svoje domove za glasanje putem mobilnog tima

Općinska izborna komisija Jablanica obavještava građane Općine Jablanica da će formirati mobilni tim za birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invalidnosti kako bi isti mogli glasati na predstojećim lokalnim izborima, koji su zakazani za 15. novembar 2020.godine.

Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica, dostave podatke o licima koja su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezana za svoje domove, a koja bi putem mobilnog tima htjela glasati na predstojećim Lokalnih izbora 2020.godine.
Podaci trebaju sadržavati: ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu Izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova, uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.
Izjavu možete preuzeti na službenoj stranici Općine Jablanica, kao i kod predsjednika Mjesnih zajednica u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.

Tražene podatke predstavnici mjesnih zajednica mogu dostaviti najkasnije do 28.09.2020.godine na protokol Općine Jablanica.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj: 02-07-420/20-mt-5
Jablanica, 21.09.2020. godine

PREDSJEDNIK OIK JABLANICA
Sedin Lepara, dipl.pravnik

Obrazac izjave možete preuzeti na ovom linku.