PONOVNI JAVNI OGLAS ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PUTEM PODNOŠENJA PISMENIH PRIJAVA

Na osnovu člana 14. Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija ( “Službeni  glasnik općine Jablanica” broj: 2/06, 2/07,1/17), a u vezi sa članom 2. Odluke o načinu korištenja poslovnih prostorija broj: 01-02-188/17 od 20.01.2017. godine, Općinski načelnik, objavljuje:


PONOVNI JAVNI OGLAS
za dodjelu u zakup poslovnog prostora putem podnošenja pismenih prijava
Kompletan sadržaj oglasa možete naći na ovom linku.
Dokumentaciju za prijavu možete naći na ovom linku.