Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica

Na osnovu člana 29. tačke 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 33 Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/06, 05/07 i 32/14), te člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“ broj: 2/09), na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite, Općinski načelnik donosi

O D L U K U
o prestanku stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica

I


Ovom Odlukom proglašava se prestanak stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica, izazvano niskim temperaturama koje je proglašeno Odlukom Općinskog načelnika o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica br: 01-46-1211/17,  od 05.05.2017. godine.


II


Proglašava se prestanak stanja prirodne nesreće sa danom 15.05.2017. godine.

III

Zadužuje se Općinski štab civilne zaštite da i dalje prati stanje na ugroženom području i na bazi istog utvrđuje obim i potrebe za angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite.

IV

Zadužuje se komisija za procjenu štete da u roku od 60 (šezdeset) dana izvrši procjenu štete na području Općine, koja je nastala uslijed niskih temperatura koje su zahvatile područje Općine Jablanica (Odluka broj: 01-46-1211/17, od 05.05.2017. godine u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ br.75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14).

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena u „Službenom glasniku Općine Jablanica“ i saopštena javnosti putem sredstava javnog informisanja.


OPĆINSKI NAČELNIK        
Salem Dedić, dipl.ecc