Obavještenje- Privremena rang-lista za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2021/2022 godinu

Obavještavaju se učesnici Konkursa za stipendiju da je donešena i objavljena Privremena rang-lista za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2021/2022 godinu.

Privremena rang-lista objavit će se na oglasnoj tabli Općine Jablanica i internet stranici Općine: www.jablanica.ba
U roku od osam dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste, zaključno sa 20.12.2021. godine (ponedjeljak), svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Službe za opću upravu (Šalter sala Općine).
Odluka o prigovoru je konačna.
Nakon isteka roka za prigovor, Općinski načelnik razmatra pristigle prigovore zajedno sa Komisijom te utvrđuje konačnu rang-listu kandidata i donosi Odluku o dodjeli stipendija.


Privremena rang-lista za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2021/2022 godinu