Obavijest o postavljanju tabli i pločica u svrhu označavanja ulica, trgova i objekata kućnim brojevima

Obavještavaju se građani Općine Jablanica da je počela IV faza postavljanja tabli i pločica u svrhu označavanja ulica, trgova i objekata kućnim brojevima, shodno Odluci Općinskog vijeća Jablanica o nazivima dijelova naseljenih mjesta i ulica i njihovom obilježavanju („Službeni glasnik Općine Jablanica“ broj 4/05, 5/17).

Postavljanje tabli i pločica i označavanje objekata kućnim brojevima na licu mjesta obavljat će preduzeće „Geometrika“ d.o.o. Grude, sa kojim je Općina Jablanica, putem postupka javnih nabavki zaključila ugovor o izvođenju radova.

U ovoj fazi predviđeno je da se postavljanje tabli i pločica i označavanje objekata kućnim brojevima izvrši u naseljenim mjestima: Glogošnica, Djevor, Šanica, Ravna, Dragan Selo, Krstac, Bijela (sa naseljem Tretište), Glodnica (sa naseljem Brgulići), Žuglići, Šabančići, Rodići, Mrakovo (sa naseljima Veliko i Malo Mrakovo), Zlate, Kosne Luke, Doljani (koji obuhvataju naselja: Krkača, Pačići, Orlovac, Stupari, Bašići, Hasidići, Kraje) i Sovići (koji obuhvataju naselja: Skenderi, Donja Mahala, Srednja Mahala, Gornja Mahala, Podrudine).

U skladu sa odredbama člana 28. Zakona o načinu označavanja i evidentiranju naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva („Službene novine HNK“ broj 7/13, 9/16) vlasnik, odnosno korisnik objekta, kao i vlasnik, odnosno korisnik građevinske parcele dužan je:
a) omogućiti da se tabla ulice ili trga, odnosno tablica s kućnim brojem postavi na njegovom objektu, odnosno na njegovoj građevinskoj parceli;
b) održavati čistom tablicu s kućnim brojem i brinuti se da kućni broj bude vidljiv i čitak;
c) obavijestiti Službu o oštećenju ili uništenju tablice s kućnim brojem, u roku od 30 dana od dana nastanka oštećenja ili uništenja;
d) dužan je, u cilju evidentiranja promjena, prijaviti Službi za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Jablanica sve promjene koje se odnose na izgradnju novog, odnosno rušenje postojećeg objekta ili parceliranje, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Ovim putem se obavještavaju građani da troškove nabavke i postavljanje table s kućnim brojem snosi Općina Jablanica, te se još jednom pozivaju građani da pruže maksimalnu saradnju.

Broj: 05/2-26-971/23
Jablanica, 28.09.2023. godine


Služba za upravu za geodetske,                                                                        
imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina