Konkurs za prijem pedagoga u radni odnos

Na osnovu člana 30. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl.novine HNK-a broj 5/2000 ), člana 30. Pravila Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica i Odluke  Upravnog odbora Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica broj 54-1/18 od 13.02.2018. godine, Upravni odbor  raspisuje:


 KONKURS
za prijem pedagoga u radni odnos1. Pedagog - na pola ( 0,5 )  norme radnog vremena na neodređeno vrijeme – 1 ( jedan) izvršilac

2. Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:
- Stepen stručne sprem - VSS , Bolonjska deklaracija ( 180 ECTS, 240 ECTS )
- Vrsta fakulteta- Fakulteti na kojima se stiče zvanje za pedagoga
- Radno iskustvo- 1 godina u struci
- Položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad.

3. Uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon kandidati su dužni dostaviti
      (orginal ili ovjerene kopije):
      -     Diplomu o završenoj školskoj spremi,
      -     Uvjerenje o radnom iskustvu,                  
      -    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad,
      -    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
      -    Izvod iz matične knjige rođenih.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa bit će obavljen intervju.
Prijave slati na adresu:
Javna ustanova dječije obdanište „Pčelica“ 88420 Jablanica, ul. Komune Vejle bb (za konkursnu komisiju).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Izabrani kandidat treba dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prije zaključivanja Ugovora o radu.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Javna ustanova dječije obdanište „ Pčelica „
Jablanica
Upravni odbor
Broj:56-1/18
Jablanica, 13.02.2018. godine

Predsjednik Upravnog odbora
Dženana Delalić s.r.