Konkurs za prijem odgajatelja u radni odnos

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Javna ustanova dječije obdanište "Pčelica"
Jablanica
Upravni odbor
Broj:242-1/19
Jablanica, 13.08.2019. godine

Na osnovu člana 30. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl.novine HNK-a broj 5/2000 ), člana 26. Pravila Javne ustanove i Odluke  Upravnog odbora broj 240-1/19 od 09.08.2019. godine, Upravni odbor Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica raspisuje:


KONKURS
za prijem odgajatelja u radni odnos

1.Odgajatelj - na određeno vrijeme do 31.05.2020. godine - 1 ( jedan ) izvršilac

2.Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:
-Stepen stručne spreme - VSS/VŠS , Bolonjska deklaracija ( 180 ECTS, 240 ECTS )
-Vrsta fakulteta- Nastavnički fakultet – predškolski odgoj ili Pedagoška akademija-  predškolski odgoj,
-Radno iskustvo- 1 godina
-Položen stručni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad.

3.Uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon kandidati su dužni dostaviti
(orginal ili ovjerene kopije):
- Diplomu o završenoj školskoj spremi,
- Uvjerenje o radnom iskustvu,                 
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad,
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
- Izvod iz matične knjige rođenih.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa bit će obavljen intervju.

Prijave slati na adresu:
Javna ustanova dječije obdanište „Pčelica“ 88420 Jablanica, ul.Komune Vejle bb (za konkursnu komisiju).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Izabrani kandidat treba dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prije zaključivanja Ugovora o radu.


 Predsjednica Upravnog odbora
      Dženana Delalić s.r.