Konkurs za imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Jablanica

Na osnovu  člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (Sl. novine FBiH br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 25 i 29. Zakona o javnom pravobranilaštvu ( Sl. novine HNK broj: 8/99, 3/04 i 11/08), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), člana 18. Odluke o osnivanju Općinskog javnog pravobranilaštva („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 1/98, 2/00, 4/03, 4/05, 2/07 i 8/16) i  Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Konkursa za imenovanje Općinskog javnog  pravobranioca Općine Jablanica od 15.01.2018.g.,  o b j a v lj u j e  s e

KONKURS
za  imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine JablanicaOPIS UPRAŽNJENJE POZICIJE: Općinski javni pravobranilac Općine Jablanica obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih  interesa Općine Jablanica, njenih organa i drugih tijela koja se finansiraju iz općinskog Budžeta, ili u odnosu na njih Općina obavlja osnivačka prava; daje pravna mišljenja u postupku donošenja opštih akata i drugih propisa kojim se uređuju imovinsko-pravni odnosi i zaštita vlasništva Općine Jablanica; upravlja radom  Općinskog javnog pravobranilaštva, kao  i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kompletan sadržaj konkursa možete naći na ovom linku.

Napomena:
Konkurs je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH  br. 4/18 od 19.1.2018. godine