KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U JU MUZEJ”BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI” JABLANICA

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH 6/92, 8/93 i 13/94), člana 16. Pravila Javne ustanove  Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica broj:01-22/08 od 29.08.2008.godine, člana 14. Pravilnika o radu (Prečišćen tekst) broj:01-13-6/12 od 23.07.2012. godine, Odluke o potrebi prijema zaposlenika broj:01-08-4/17 od  17.04. 2017. godine i Uputstva broj: 01-08-5/17 od 17.04.2017.godine  Upravni odbor Javne ustanove Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica raspisuje

KONKURS
ZA PRIJEM  U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U
JU MUZEJ”BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI” JABLANICA


1. KUSTOS-SARADNIK ZA ISTORIJU.........1 (jedan) izvršilac

Prijavljeni kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

Opći uslovi:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opću zdravstvenu sposobnost,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
Posebni uslovi :
-VSS- VII stepen,završen Filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera-odsjek istorija,
-položen stručni ispit za zvanje  kustosa
-aktivno poznavanje engleskog  jezika;
-poznavanje rada na računaru;
-jedna godina radnog iskustva;

Uz prijavu na konkurs (sa adresom i kontakt telefonom) kandidati su obavezni dostaviti i slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):
1.Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
2.Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
3.Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ( ne starije od 3 mjeseca),
4.Fakultetska diploma ( završen filozofski fakultet-odsjek istorija VII stepen ili završeni fakultet
društvenog smjera-odsjek istorija ili fakultetska diploma o završenom prvom ciklusu Bolonjskog
sistema studiranja -  odsjek istorija najmanje 240  ECTS )
5.Potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu,
6.Dokaz o položenom stručnom ispitu,
7. Dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (uvjerenje/certifikat o aktivnom znanju engleskog  jezika, nivo B2, C1 ili C2),
 8. Dokaz o poznavanju rada na računaru.

NAPOMENA
Sa svim kandidatima, koji ispunjavaju uslove iz konkursa, obavit će se intervju i provjera znanja engleskog  jezika.
O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua i provjere znanja engleskog jezika Komisija za izbor će kandidate pismeno obavijestiti.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana, od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti ljekarsko uvjerenje.
Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova  konkursa dostaviti  preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica
Ul. Bitka za ranjenika bb
88420 Jablanica
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs -NE OTVARAJ”
Nepotpune i neblagovremene  prijave  neće  se  razmatrati.


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi”
Jablanica
UPRAVNI  ODBOR
Broj: 01-08-6/17

    
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
HUSEIN RIZVIĆ

Napomena:
Konkurs je objavljen dana 23.4.2017. godine u dnevnom listu Oslobođenje.