Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove dječije obdanište "Pčelica" Jablanica

Na osnovu člana 47. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl.novine HNK-a broj 5/2000 ), člana 50. Pravila Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica, člana 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizacimjni i načinu rada  Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica i Odluke  Upravnog odbora Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica broj 199-1/18 od 01.06.2018. godine, Upravni odbor  raspisuje:


JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica

1.   Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove dječije obdanište "Pčelica" Jablanica.


2.     Za radno mjesto pod rednim brojem 1. pored općih uslova predviđenih Zakonom može biti imenovana osoba koja ispunjava i posebne uslove za odgajatelja ili stručnog saradnika i to:
- VSS / VŠS ( 180 ECTS, 240 ECTS po bolonjskom sistemu studiranja)
-Nastavnički fakultet ili Pedagoška akademija - predškolski odgoj, fakulteti na kojima se stiču zvanja za stručne saradnike- pedagog, psiholog, defektolog, logoped, socijalni radnik
-da ima najmanje 3 ( tri ) godine rada u djelatnosti predškolskog odgoja ili najmanje 5 ( pet ) godina u društvenim djelatnostima
-položen stručni ispit

3.  Kandidati su uz  prijavu na konkurs dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju ( orginal ili ovjerene kopije):
- Biografija sa adresom i kontakt telefonom
- Dokaz o stručnoj spremi,
- Dokaz o radnom iskustvu,                 
- Dokaz  o položenom stručnom ispitu,
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
- Izvod iz matične knjige rođenih.

Direktor se bira na  period od četiri ( 4 ) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će obavljen intervju.

Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest )  dana od dana objave konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Kandidat koji bude izabran na mjesto direktora dužan je  dostaviti ljekarsko uvjerenje  i uvjerenje da se protiv njega ne vodi  krivični postupk u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana imenovanja.

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu:
Javna ustanova dječije obdanište „Pčelica“ 88420 Jablanica, ul.Komune Vejle bb sa naznakom (za konkursnu komisiju).

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Javna ustanova dječije obdanište „Pčelica„
Jablanica
Upravni odbor
Broj:199-1/18
Jablanica, 01.06.2018. godine

Predsjednica Upravnog odbora
Dženana Delalić s.r.