JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu člana 51. stav 1. i  2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine HNK, broj: 8/13) i tačke IX Odluke Općinskog vijeća Jablanica o raspisivanju Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Jablanica, (Službeni glasnik općine Jablanica, broj: 2/18),  komisija za provedbu Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta, objavljuje


J A V N I   P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA


1.    PREDMET JAVNOG POZIVA :

Predmet Javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta na području općine Jablanica u sljedećim K.O.
1.    U K.O. Risovac zemljište označeno kao k.č. broj 406, ukupne površine 655 m², upisano u PL 96,
2.    U K.O. Risovac zemljište označeno kao k.č. broj 469, ukupne površine 2332 m², upisano u PL 96,
3.    U K.O. Risovac zemljište označeno kao k.č. broj 1529, ukupne površine 2639 m², upisano u PL 96,
4.    U K.O. Risovac zemljište označeno kao k.č. broj 1736, ukupne površine 826 m², upisano u PL 96,
5.    U K.O. Risovac zemljište označeno kao k.č. broj 2032, ukupne površine 3079 m², upisano u PL 96,
6.    U K.O. Dobrigošće zemljište označeno kao k.č. broj 410, ukupne površine 1240 m² upisano u PL 65.           
7.    U K.O. Donja Jablanica zemljište označeno kao k.č. broj 1156, ukupne površine 798 m² upisano u PL 208
8.    U K.O. Doljani zemljište označeno kao k.č. broj 1118, ukupne površine 3071 m² upisano u PL 76
9.    U K.O. Doljani zemljište označeno kao k.č. broj 3298, ukupne površine 1837 m² upisano u PL 76
10.    U K.O. Doljani zemljište označeno kao k.č. broj 1116, ukupne površine 912 m² upisano u PL 76
11.    U K.O. Lug zemljište označeno kao k.č. broj 450, ukupne površine 709 m² upisano u PL 231
12.    U K.O. Dragan selo zemljište označeno kao k.č.broj 2035, ukupne površine 2604 m²upisano u PL 354  
13.    U K.O. Mrakovo zemljište označeno kao k.č. broj 764/2, ukupne površine 3331 m² upisano u PL 53
14.    U K.O. Mrakovo zemljište označeno kao k.č. broj 765/2, ukupne površine 1114 m² upisano u PL 53                                        
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 1. daje se u zakup  na rok od 5 (pet) godina za proizvodnju povrća i žitarica.
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 2. daje se u zakup  na rok od 5 (pet) godina za proizvodnju ljekovitog bilja.
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 3. daje se u zakup na rok od 5 (pet) godina za proizvodnju ljekovitog bilja.
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 4. daje se u zakup na rok od 5 (pet) godina za proizvodnju povrća i žitarica.

Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 5. daje se u zakup na rok od 5 (pet) godina za proizvodnju ljekovitog bilja.
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 6. daje se u zakup na rok od 10 (deset) godina za podizanje višegodišnjih nasada voća.
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 7. daje se u zakup  na rok od 5 (pet) godina za proizvodnju povrća.
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 8. daje se u zakup na rok od 10 (deset) godina za podizanje višegodišnjih nasada voća.
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 9. daje se u zakup na rok od 10 (deset) godina za podizanje višegodišnjih nasada voća
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 10. daje se u zakup  na rok od 5 (pet) godina za proizvodnju povrća.
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 11. daje se u zakup  na rok od 5 (pet) godina za proizvodnju povrća.
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 12. daje se u zakup na rok od 10 (deset) godina za podizanje višegodišnjih nasada voća.
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 13. daje se u zakup na rok od 10 (deset) godina za podizanje višegodišnjih nasada voća.
Poljoprivredno zemljište iz tačke II ove Odluke pod rednim brojem 14. daje se u zakup na rok od 10 (deset) godina za podizanje višegodišnjih nasada voća.
        Početna cijena na Javnom pozivu za dugogodišnji zakup i zakup poljoprivrednog zemljišta i početna visina naknade za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta utvrđena je prema vrijednostima navedenim u Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (Službene novine Federacije BiH, broj: 78/2009) i Odlukom Općinskog vijeća Jablanica o raspisivanju Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Jablanica,(Službeni glasnik općine Jablanica, broj: 1/16) i iznosi za :
- Zemljište pod rednim brojem 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14 iznosi 100,00 KM po ha godišnje.
Ponuđač može dostaviti ponudu isključivo na ukupnu površinu zemljišta. Kao osiguranje plaćanja najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti prije potpisivanja Ugovora iznos za jednogodišnji zakup zemljišta.


2. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU IMAJU:


-    pravne osobe koje su do objave Javnog poziva registovane za obavljanje primarne poljoprivredne djelatnosti na području općine Jablanica.
-    Obrti registrovani za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
-    Fizičke osobe sa prebivalištem u općini Jablanica, a bave se poljoprivrednom proizvodnjom i upisani su u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata.
Da bi učestvovali u postupku nadmetanja ponuđači - pravne i fizičke osobe dužni su uplatiti depozit u iznosu od 10 %  od početne cijene zakupa zemljišta.
Pravo nadmetanja nemaju pravne i fizičke osobe koje su u predhodnom periodu sa općinom Jablanica jednostranom izjavom raskinule Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

3.    PRVENSTVO PRAVA ZAKUPA I NAČIN VREDNOVANJA PONUDA

    Pravo prvenstva zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje se jave na Javni poziv, a već su bili korisnici poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i korisnici koji imaju ugovore o korištenju poljoprivrednog zemljišta čija pravna valjanost nije potvrđena od strane nadležnog pravobranilaštva, a predmetno zemljište koriste za poljoprivrednu proizvodnju, ukoliko je Programom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini predviđeno za davanje u zakup, odnosno osobe iz  člana 71. stav 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK ( Službene  novine HNK, broj 8/13).
    Ukoliko se na Javni poziv ne prijave osobe na koje se odnosi predhodna odredba, red prvenstva zakupa se utvrđuje sljedećim redosljedom:
a)    pravni nasljednik bivšeg korisnika poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu predmetnih katastarskih čestica koje se daju pod zakup,
b)    pravna ili fizička osoba koja je vlasnik sistema za navodnjavanje i odvodnju ribnjaka ili drugih privrednih objekata koji se nalaze na poljoprivrednom zemljištu koje je predmet zakupa,
c)    pravna osoba registrovana za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom,
d)    nositelj poljoprivrednog gazdinstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom imanju i upisan je u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ima prebivalište u općini Jablanica,
e)    nositelj poljoprivrednog gazdinstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gazdinstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom imanju i upisan je u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ima prebivalište na području općine Jablanica.
Ponuditelj s pravom prvenstva utvrđenim u prvom stavu ove tačke pripada 20 bodova.
Ponuditelj s pravom prvenstva utvrđenim u drugom stavu ove tačke pripada 10 bodova.
Ponuditelj na ime ponuđene cijene za svaki iznos uvećan za 10,00 KM od početne cijene pripada po 1 bod.
Ponuditelj s pravom prvenstva utvrđenim u četvrtom stavu ove tačke pripada 10 bodova
Ponuditelj s pravom prvenstva utvrđenim u petom stavu ove tačke pripada 5 bodova.
Ponuditelj koji dobije u zakup zemljište na kojem postoje izgrađena infrastruktura ili nasadi koje je drugi izradio ili uzgojio dužan je obeštetiti vlasnika infrastrukture, odnosno nasada po nalazu ovlaštenog sudskog vještaka prije zaključenja Ugovora o zakupu.

4.    SADRŽAJ PONUDE:


Da bi učestvovali u postupku javnog nadmetanja zainteresirani su dužni uz prijavu u kojoj će navesti ponuđenu cijenu dostaviti i sljedeće podatke i dokumente:

Pravne osobe
                  - naziv i tačnu adresu ponuđača
                  - izvod iz sudskog registra
                  - potvrdu da su upisani u registar poljoprivrednika kod nadležnog općinskog organa,
                  - dokaz o uplati depozita ( 10% od početne cijene zakupa)
Registrirani poljoprivredni obrt
                 -  naziv i tačnu adresu ponuđača
                 -  odobrenje za rad od nadležnog općinskog organa,
                 -  potvrdu da su upisani u registar poljoprivrednika kod nadležnog općinskog organa,
                 -  dokaz o uplati depozita ( 10% od početne cijene zakupa)
Fizičke osobe
                 -  kopiju lične karte
                 -  potvrdu da su upisani u registar poljoprivrednika kod nadležnog općinskog organa,
                 -  izjavu da im je to osnovno  zanimanje
                 -  dokaz o uplati depozita ( 10% od početne cijene zakupa)
Ponuditelji koji polažu pravo na prvenstvo uz navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz koji ukazuje na polaganje prava na prvenstvo (posjedovni list, ugovor, investiranje u objekat i drugo).
Depozit za učešće na Javnom pozivu se uplaćuje na depozitni račun općine Jablanica za prikupljanje javnih prihoda otvoren kod Vakufske banke broj: 1604600146835195, s naznakom vrsta prihoda, ostale općinske naknade 722449 poziv na broj općine 041.
Sva dokumenta moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji i ne starija od tri mjeseca.


5.    OBILAZAK TERENA


    Obilazak terena sa zainteresiranim ponuđačima i članovima komisije izvršit će se dana 28.06.2018.godine u 11 sati sa polaskom ispred zgrade općine. U slučaju vremenski neprilika ovaj datum se može prolongirati u dogovoru sa zainteresovanim stranama.


6.    PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:


Ponude se podnose Komisiji putem šalter sale ili poštom zapečaćene sa naznakom „Prijava za zakup poljoprivrednog zemljišta“ NE OTVARAJ u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva. Na koverti obavezno napisati ime i prezime ponuđača i adresu.
Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude predane poslije navedenog roka neće se razmatrati te će se ponuđačima vratiti ne otvorene.
Nakon provedenog nadmetanja i odabira najpovoljnijeg ponuđača isti su dužni u roku od sedam dana potpisati Ugovor o zakupu kojim će se regulirati prava i obaveze koje proizilaze iz zakupnog odnosa, a u suprotnom gubi pravo depozita.
Odabranom ponuđaču će uplaćeni depozit biti uračunat u cijenu zakupa, a ostalim ponuđačima će biti vraćen .
      Ukoliko ponuđač čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od zaključivanja Ugovora, gubi pravo na povrat depozita, a predmetno zemljište se ustupa pod zakup drugo rangiranom ponuđaču i tako redom, prema listi koju utvrdi Komisija.
      Komisija zadržava pravo provjere podataka datim u ličnoj izjavi ponuđača, a u slučaju utvrđivanja istih netačnim ponuđač će biti eliminisan iz daljnjeg postupka nadmetanja i gubi pravo na uplaćeni depozit.
     O dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta konačnu Odluku donosi Općinsko vijeće Jablanica.


7. ODGOVORNOST:


Općina ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog nadmetanja, a zadržava pravo da ne odabere ni jednu ponudu ili da poništi nadmetanje prije zaključivanja ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima i bez obrazloženja takve odluke.
Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 036/751-321.
O rezultatima Javnog poziva učesnici će biti obavješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.


OPĆINSKI NAČELNIK                                                             
Salem Dedić dipl. ecc