Javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2018. godinu

Kompletan sadržaj Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku.