Javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu imenovanja kvalifikovanih lica na rezervnom spisku za člana biračkog odbora/mobilnog tima ispred Opštinske izborne komisije Jablanica za rad na Lokalnim izborima 2020.godine

U skladu sa Izbornim zakonom BIH ( „Službeni glasnik BIH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/05, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, i 31/16), Člana 10. (stv 17.) Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupaka imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BIH“ broj: 25/20), Općinska izborna komisija Jablanica objavljuje:


JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava u svrhu imenovanja kvalifikovanih lica na rezervnom spisku za člana biračkog odbora/mobilnog tima ispred Opštinske izborne komisije Jablanica za rad na Lokalnim izborima 2020.godine


Općinska izborna komisija Jablanica poziva sva zainteresovana kvalifikovana lica za rad u biračkim odborima/mobilnim timovima, a koji će se nalaziti na rezervnom spisku ispred Općinske izborne komisije Jablanica, na prestojećim Lokalnim izborima 2020.godine, da u ostavljenom roku podnesu prijavu komisiji.
Zainteresovani kandidati treba da ispune opće uslove iz Člana 2.2. Izbornog zakona BIH, odnosno da su lica sa pravom glasa i odgovarajućom stručnom spremom.
Pored općih uslova zainteresovana lica trebaju ispunjavati i posebne uslove, kako slijedi:
•    da imaju prebivalište u Općini za koju se imenuje birački odbor;
•    da imaju najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme;
•    da su fizički sposobni za obavljanje poslova u biračkim odborima;
•    da im nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BIH
Poželjno je da kandidati posjeduju izborno iskustvo. Pod izbornim iskustvom podrazumjeva se članstvo u izbornoj komisiji, članstvo u biračkom odboru, rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provedbi izbora, objava stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora. Pri odabiru prijavljenih kandidata prednost imaju kandidati koji posjeduju iskustvo u ulozi predsjednika, člana predsjednika i zamjenika člana biračkog odbora.
Kandidat ne smije biti obuhvaćen odredbama Člana 2.3. Izbornog zakona odnosno za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice:
-    koje se ne može kandidovati u smislu odredbi 1.6., 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BIH;
-    koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
-    koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbrnog zakona BIH;
-    koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti; i
-    kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažne odluke.
U skladu sa programom edukacije koji donosi Centralna izborna komisija BIH,  Izborna komisija Jablanica će organizovati obuku kvalifikovanih lica sa rezervnog spiska ispred Opštinske izborne komisije o načinu glasanja i brojanju koverti s glasačkim listićima.
Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove trebaju dostaviti potpisanu prijavu koja je sastavni dio ovog poziva, putem e-maila na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili putem protokola općine Jablanica, na adresu Općinska izborna komisija Jablanica.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15.09.2020.godine.
Prijavni obrazac zainteresirani kandidati mogu preuzeti na web stranici www.jablanica.ba i na protokolu Općine Jablanica, ul. Pere Bilića br.25, 88 420 Jablanica.
Ovaj Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči OIK Jablanica, na službenoj stranici Općine Jablanica, te u sredstvima javnog informisanja –RTV Jablanica.

Broj: 02-07-420/20-8                                                                              
Jablanica, 31.08.2020.godine

Predsjednik OIK Jablanica
Sedin Lepara, dipl.pravnik

Obrazac za prijavu možete preuzeti na ovom linku.