Javni oglas za raspodjelu novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih pitanja boračkih populacija

Na osnovu člana 26., a u vezi sa članom 31. Pravilnika o uslovima, načinu, postupku i kriterijima za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca-branitelja i boračkih populacija broj:02-02-600-4/10-XIV od 31.03.2010. godine (Službeni glasnik općine Jablanica,Komisija za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija, raspisuje

JAVNI OGLAS
za raspodjelu novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih pitanja boračkih populacija u iznosu od 30.000,00 KM ( tridesethiljada konvertibilnih maraka)
Kompletan sadržaj oglasa sa prijavnim obrascima možete preuzeti na ovom linku.