JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKOG/UPRAVNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA JABLANICA

Na osnovu člana 25. Uredbe sa zakonskom snagom  o ustanovama („Sl.list RBiH" broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 41. Statuta Općine Jablanica( «Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 2/09), člana 14. Odluke o preuzimanju i daljem obavljanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava nad JU Srednja škola Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, br. 2/03, 7/04 i 2/06) i člana 2. i 9.  Odluke o postupku i kriterijima za imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”:broj : 4/15), Općinski načelnik Općine Jablanica, objavljuje

J A V N I  O G L A S
ZA  IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKOG/UPRAVNOG ODBORA
JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA JABLANICA


Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju člana i predsjednika Školskog/Upravnog odbora javnih ustanova i to :
1.    Školski odbor Javne ustanove JU OŠ „Suljo Čilić“ Jablanica
-     1 ( jedan ) član Školskog odbora – predstavnik osnivača
2.    Upravni odbor JU Dječije obdaništa „Pčelica“ Jablanica,
-     1 ( jedan ) član Upravnog odbora – predstavnik osnivača
3.    Upravni odbor JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica.
-     1 ( jedan ) član –predsjednik Upravnog odbora – predstavnik osnivača
4.    Upravni odbor JU Dom za stara i iznemogla lica Jablanica
-    2 (dva) člana, Upravnog  odbora-predstavnici osnivača
5.    Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Jablanica
-    3 (tri) člana, Upravnog  odbora-predstavnici osnivača.

Član Školskog/Upravnog odbora se imenuje na period od 4 (četiri) godine, počev od dana konačnog imenovanja.   
 I
a)OPIS POZICIJA ŠKOLSKOG ODBORA
- donosi Statut Ustanove, godišnji plan i program rada škole i prati njegovo ostvarivanje; daje direktoru smjernice i prijedloge o pitanjima od interesa za poboljšanje rada škole , raspisuje konkurs za izbor direktora i prijem ostalih radnika  škole; imenuje i razrješava direktora uz predhodnu saglasnost Ministarstva,  usvaja finansijski plan i godišnji i periodični obračun, rješava o upravnoj stvari iz svog djelokruga kao prvostepeni i drugostepeni organ, donosi opća akta škole; razmatra i rješava žalbe učenika koje se odnose na pedagošku mjeru isključenja iz škole, žalbe nastavnika i drugih radnika škole, te roditelja, kao drugostepeni organ,  razmatra primjedbe i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad škole; podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju i odgovara za rezultate rada i obavlja  druge poslove u skladu sa Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Škole.
Naknada: Obavljanje dužnosti člana Školskog odbora dobrovoljno je i bez naknade.

b)OPIS POZICIJA UPRAVNOG ODBORA
-   donosi pravila ustanove; imenuje, razrješava, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje direktora; utvrđuje planove rada i razvoja; utvrđuje godišnji program rada; donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun; donosi opšte akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove; odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti rada kojih je ustanova osnovana; rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem; odlučuje o korištenju sredstava; odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove; odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa; podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.
Naknada: Naknada za rad u upravnim odborima utvrđuje se posebnom odlukom.

II  OPĆI  USLOVI
a)    da su stariji od 18 godina,
b)    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
c)    da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.


III POSEBNI USLOVI
Pored općih uslova kandidati za članove školskog odbora moraju ispunjavati slijedeće kriterije :
1.Stručna sprema
a)    Visoka stručna sprema, odnosno stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne  ili  akademske kvalifikacije najmanje  VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.    
b)    Viša stručna sprema  - VI stepen,
2.Radno iskustvo
  -    u trajanju od dvije (2) godine za VII stepen,
  -    u trajanju od tri (3) godine za VI stepen,

3. sposobnosti
-      sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije;
-      sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;
-      komunikacijske i organizacione sposobnosti;
-      rezultati rada ostvareni u dosadašnjem radu;
-      dokazani rezultati rada ostvareni tokom radne karijere;
-      naklonjenost timskom radu.
4. Eliminacioni kriterij : da nisu stariji od 65 godina u momentu imenovanja.


IV OSTALI USLOVI 
1.    da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13)
2.    da nisu izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa (“Službene novine FBiH”, broj: 70/08)
3.    Da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu člana 2.tačka1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13)
4.    da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5.    da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju
6.    da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove
7.    da nisu članovi upravnih i nadzornih odbora
8.    da nije direktor ustanove u kojoj se vrši imenovanje ili lice koje je u direktnom srodstvu sa direktorom ustanove.
Napomena: Lični podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj : 49/06, 76/11 i 89/11).


V   POTREBNI DOKUMENTI
Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti:
1.    kraću biografiju
2.    izvod iz matične knjige rođenih,
3.    diplomu o stečenoj stručnoj spremi
4.    uvjerenje o radnom iskustvu,
5.    uvjerenje poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri (3) godine prije dana objave oglasa, odnosno ovjerenu izjavu u slučaju da nisu zaposleni
6.    obrazac- izjavu o bilo kojem pitanju koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja ovjerenu od nadležnog organa. Prijavni obrazac i obrazac izjave se nalazi na Info pultu Šalter sale Općine Jablanica i službenoj web stranici općine www.jablanica.ba.
7.    Napomena: Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Napomena: u roku od 8 dana od dana imenovanja kandidat koji bude konačno imenovan za člana školskog odbora bit će dužan dostaviti dokaze : 
-    uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju (ne starije od tri mjeseca).

VI  OPĆI PODACI
Sve prijave koje stignu u propisanom roku pregledat će Komisija za izbor i koja će sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa.Svakom kandidatu koji je dostavio neblagovremene i nepotpune prijave i koji ne ispunjava kriterije iz oglasa, Komisija dostavlja  pisanu odbijenica i isti neće biti uzet u razmatranje u daljem procesu imenovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom pozvaće se pisanim putem na intervju pred nadležnu Komisiju za izbor.
Nakon provedene procedure izvršiće se imenovanje na upražnjenu poziciju u regulirani organ. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - član javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da se u procesu imenovanja nisu ispoštovali principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH. Prigovor na konačna imenovanja se podnosi Općinskom načelniku, a jedan primjerak prigovora (kopiju), bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice dostavlja i Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Jedno lice može biti imenovano u samo jedno upravljačko tijelo.    
Javni oglas ostaje otvoren 15(petnaest) dana od dana objave u  “Službenim novinama Federacije BiH”, a isti će biti objavljen i u dnevnom listu “Oslobođenje”, RTV Jablanica i Web stranici Općine Jablanica  (www.jablanica.ba)
Prijave na propisanom obrascu sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol Općine Jablanica ili putem pošte “ na adresu: Općina Jablanica, ulica Pere Bilića br.25. preporučeno sa naznakom “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA ŠKOLSKOG/UPRAVNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA JABLANICA“– ne otvarati

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj : 01-05- 1920/17
Jablanica,  06.07.2017.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić,dipl.ecc.s.r.