JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE MUZEJ „BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI“ JABLANICA

      Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
        OPĆINA JABLANICA
       OPĆINSKI NAČELNIK
Broj : 01-05-2187-1/18
Jablanica,  25.10.2018.godine

Na osnovu člana 25. Zakona o ustanovama („Sl.list RBiH" broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 41. Statuta Općine Jablanica( «Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 2/09), člana 10. Odluke o preuzimanju osnivačkih prava, promjeni naziva, promjeni adrese sjedišta, promjeni djelatnosti I usklađivanje djelatnosti sa Standardnom klasifikaciojom djelatnosti Javne ustanove Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”:broj : 3/08) i člana 2. i 9.  Odluke o postupku i kriterijima za imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”:broj : 4/15), Općinski načelnik Općine Jablanica, o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
ZA  IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE MUZEJ „BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI“ JABLANICA


Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju člana upravnog odbora javne ustanove i to :
 
1. Upravni odbor Javne ustanove Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica
-  1 ( jedan ) član - predstavnik iz reda stručnih radnika

Član Upravnog odbora se imenuje na period od 4 (četiri) godine, počev od dana konačnog imenovanja.   

 I OPIS POZICIJA UPRAVNOG ODBORA
-   donosi pravila ustanove; imenuje, razrješava, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje direktora; utvrđuje planove rada i razvoja; utvrđuje godišnji program rada; donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun; donosi opšte akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove; odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti rada kojih je ustanova osnovana; rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem; odlučuje o korištenju sredstava; odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove; odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa; podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove. 
Naknada: Naknada za rad u upravnom odboru utvrđuje se posebnom odlukom.

II  OPĆI  USLOVI
a)    da su stariji od 18 godina,
b)    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
c)    da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III POSEBNI USLOVI

Pored općih uslova kandidati za članove upravnog odbora moraju ispunjavati slijedeće kriterije :
1.Stručna sprema
a)    Visoka stručna sprema, odnosno stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne  ili  akademske kvalifikacije najmanje  VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.    
b)    Viša stručna sprema  - VI stepen,
2.Radno iskustvo
u trajanju od dvije (2) godine za VII stepen,
u trajanju od tri (3) godine za VI stepen,
       3.  sposobnosti
-    sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije;
-    sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;
-    komunikacijske i organizacione sposobnosti;
-    rezultati rada ostvareni u dosadašnjem radu;
-    dokazani rezultati rada ostvareni tokom radne karijere;
-    naklonjenost timskom radu.
4.    Eliminacioni kriterij : da nisu stariji od 65 godina u momentu imenovanja.

IV OSTALI USLOVI :
1.    da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13)
2.    da nisu izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa (“Službene novine FBiH”, broj: 70/08)
3.    Da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smilsu člana 2.tačka1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13)
4.    da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5.    da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju
6.    da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove
7.    da nisu članovi upravnih i nadzornih odbora
8.    da nije direktor ustanove u kojoj se vrši imenovanje ili lice koje je u direktonom srodstvu sa direktorom ustanove
Napomena : Lični podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj : 49/06, 76/11 i 89/11).

IV   POTREBNI DOKUMENTI
Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti:
1.    kraću biografiju
2.    izvod iz matične knjige rođenih,
3.    diplomu o stečenoj stručnoj spremi
4.    uvjerenje o radnom iskustvu,
5.    uvjerenje poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri (3) godine prije dana objave oglasa, odnosno ovjerenu izjavu u slučaju da nisu zaposleni
6.    obrazac- izjavu o bilo kojem pitanju koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja ovjerenu od nadležnog organa. Prijavni obrazac i obrazac izjave se nalazi na Info pultu Šalter sale Općine Jablanica i službenoj web stranici općine www.jablanica.ba.
7.    Napomena: Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Napomena: u roku od 8 dana od dana imenovanja kandidat koji bude konačno imenovan za člana upravnog odbora bit će dužan dostaviti dokaze : 
-    uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)
-    uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju (ne starije od tri mjeseca).

V  OPĆI PODACI
Sve prijave koje stignu u propisanom roku pregledat će Komisija za izbor i koja će sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa.Svakom kandidatu koji je dostavio neblagovremene i nepotpune prijave i koji ne ispunjava kriterije iz oglasa, dostavlja se pisana odbijenica i isti neće biti uzet u razmatranje u daljem procesu imenovanja.
    Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom pozvaće se pisanim putem na intervju pred nadležnu Komisiju za izbor. Nakon provedene procedure izvršiće se imenovanje na upražnjenu poziciju u regulirani organ, a zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje u skladu sa odredbama Zakona o o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.  Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
    Jedno lice može biti imenovano u samo jedno upravljačko tijelo.    
    Javni oglas ostaje otvoren 15(petnaest) dana od dana objave u  “Službenim novinama Federacije BiH”, a isti će biti objavljen i u dnevnom listu “Dnevni avaz”, RTV Jablanica i Web stranici Općine Jablanica  (www.jablanica.ba)
Prijave na propisanom obrascu sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol Općine Jablanica ili putem pošte “ na adresu: Općina Jablanica, ulica Pere Bilića br.25. preporučeno sa naznakom “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU MUZEJ „BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI“ne otvarati.  


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić,dipl.ecc.s.r.


Prijavni obrazac mozete preuzeti na ovom linku.
Obrazac kandidata za upravni odbor mozete preuzeti ovde.