JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA-PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG I UPRAVNIH ODBORA USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA JABLANICA

Na osnovu člana 25 Zakona o ustanovama (Sl.list RBiH br: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 41. Statuta Općine Jablanica (Sl.glasnik Općine Jablanica br. 2/09, 8/16 i 2/20) i člana 2. i 9. Odluke o postupku i kriterijima za imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Jablanica («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj:4/15) Općinski načelnik Općine Jablanica, o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
ZA  IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA-PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG I UPRAVNIH ODBORA
USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA JABLANICA

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika i članova školskog i upravnih odbora ustanova kojima je osnivač Općina Jablanica i to :

1.Školski odbor JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica - jedan (1) član - predsjednik - predstavnik osnivača
2.Upravni odbor JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica- jedan (1) član-predsjednik -predstavnik osnivača
3.Upravni odbor JU dječije obdanište „Pčelica“ Jablanica - jedan (1) član - predsjednik -predstavnik osnivača

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se prijavljuju.


Kompletan sadržaj oglasa i prijavne obrasce možete preuzeti na ovom linku.