Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 18. Statuta općine Jablanica (“Službeni glasnik općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16) i člana 9. Odluke o postupku imenovanja upravnih odbora subjekata čiji je osnivač Općina Jablanica i kriteriji za izbor i ocjenjivanje kandidata za imenovanje ( «Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 6/13 ), a shodno Odluci o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica donesenoj na XII sjednici održanoj 26.10.2017. godine, Općinsko vijeće, o b j a v lj u j e


J A V N I  O G L A S
za  izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora
JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i dva člana Nadzornog odbora JP “RTV Jablanica” d.o.o Jablanica i to:
-  2 (dva ) člana – predstavnici osnivača
-  1 ( jedan ) član – predstavnik iz reda zaposlenih

U prijavi kandidati su dužni naznačiti u ime koga se kandidiraju ( u ime osnivača ili iz reda zaposlenih).

Kompletan sadržaj oglasa možete preuzeti na ovom linku.