Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Jablanica putem javnog nadmetanja – licitacije

I    Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine
OPĆINA JABLANICA, Ul.Pere Bilića br.25, 88420 JABLANICA
Tel: 036/752-651


II    Način prodaje i bliži podaci o nekretnini
Putem javnog nadmetanja  - licitacije prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Jablanica, označene kao:
-    k.č. broj: 333/3, zvana “Željeznička“ površine 42 m2, u naravi ulica, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj: 215 K.O. Jablanica, vlasništvo Općina Jablanica sa 1/1 dijela;
-    k.č. broj 375/4, zvana „Park“ površine 111 m2, u naravi park, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj: 215 K.O. Jablanica, vlasništvo Općina Jablanica sa 1/1 dijela;
-    k.č. broj 399/2, zvana „Rasadnik“ površine 49 m2, u naravi gradilište, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj: 1215 K.O. Jablanica, vlasništvo Općina Jablanica sa 1/1 dijela.

III.      Urbanističko-tehnički uslovi
Prema Rješenju  broj 04/5-25-1-564/18 od 22.11.2018. godine , na predmetnom zemljištu formira se građevinska parcela koja je prema Planu parcelacije Regulacionog plana „Gradski centar 1“ označena brojem 49, na kojoj je previđena gradnja stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+2+Pk, maksimalnih dimenzija na nivou prizemlja 12,65x10,25. Bruto površina objekta na nivou prizemlja je 95,00 m2.
Lice koje po provedenoj licitaciji postane vlasnik  zemljišta, odnosno investitor objekta, ima obavezu da prije izdavanja odobrenja za građenje plati naknadu za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 17,00 KM/m2 korisne površine za stambeni i 25,50 KM/m2 korisne površine za poslovni dio objekta.
Lice koje po provedenoj licitaciji postane vlasnik  zemljišta, odnosno investitor objekta, ima obavezu da prije izdavanja odobrenja za građenje plati naknadu za pogodnosti lokacije (rentu) u iznosu od 51,00 KM/m2 korisne površine.

Ostali uslovi propisani su Rješenjem Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove broj 04/5-25-1-564/18 od 22.11.2018. godine.
Korisna površina objekta će biti utvrđena nakon izrade Glavnog projekta za predviđeni objekat u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

Kompletan sadržaj oglasa možete naći na ovom linku.
Obrazac prijave za pravna lica možete preuzeti ovde.
Obrazac prijave za fizička lica možete preuzeti ovde.