Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Jablanica putem javnog nadmetanja – licitacije

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14) i člana 7. Odluke Općinskog vijeća Jablanica  o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnina u vlasništvu općine Jablanica broj: 02-02-777-14/19-XXVII od 28.03.2019. godine, Općinski načelnik, raspisuje 

JAVNI  O G L A S
o prodaji nekretnina  u vlasništvu Općine Jablanica putem javnog nadmetanja – licitacije