JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU MUZEJ "BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI" JABLANICA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“
 Jablanica
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-17-3/18

Na osnovu člana  8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (,,Službene novine FBiH,,  broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH,, broj :6/92, 8/93 i 13/94), člana 16. i 19. Pravila  JU Muzej ,,Bitka  za ranjenike na Neretvi,, Jablanica broj:01-03-2/18, člana 16.stav 2 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada JU Muzej ,,Bitka  za ranjenike na Neretvi,, Jablanica broj:01-10-2/18  i Odluke Upravnog odbora broj:01-17-2/18 od 13.06.2018.godine, Upravni odbor  Muzeja raspisuje


JAVNI  KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JU MUZEJ "BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI"
 JABLANICA


I Predmet javnog konkursa
Objavljuje  se  javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Muzej "Bitka  za ranjenike na Neretvi" Jablanica .

II Opis pozicije

Direktor Muzeja  obavlja sljedeće poslove:
-    organizuje i rukovodi  radom Muzeja,
-    zastupa i predstavlja Muzej pred pravnim i fizičkim licima,
-    odgovara za zakonitost rada Muzeja,
-    predlaže  mjere za efikasno i zakonito obavljanje  djelatnosti  radi koje je Muzej osnovan,
-    predlaže  unutrašnju organizaciju i sistematizaciju,
-    predlaže program  rada i aktivnosti za unapređivanje tog rada u sklopu godišnjeg programa rada Muzeja,
-    prati  izvještaje godišnjeg plana rada Muzeja,
-    podnosi izvještaj o radu kao i o materijalnom poslovanju Muzeja Upravnom odboru, osnivaču i drugim subjektima određenim zakonom,
-    daje prijedloge i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Muzeja,
-     organizuje i unapređuje stručni rad Muzeja,
-    komunicira sa strankama i sredstvima javnog informisanja iz domena djelatnosti Muzeja,
-    rukovodi cjelokupnim stručnim radom Muzeja,
-    učestvuje u obavljanju poslova koji su u vezi sa izdavačkom djelatnosti Muzeja,
-    učestvuje u istraživanju i prikupljanju, te obrađivanju muzejskih materijala, koji su u skladu sa tematskom strukturom Muzeja,
-    po potrebi radi na realizaciji  muzejskih izložbi, stalnih i tematskih, uz primjenu postojećih faza rada,
-    po potrebi vrši predavanja i tumačenje muzejskih izložbi,
-    obavlja i druge poslove određene Zakonom, Pravilima  i Pravilnikom o unurašnjoj organizaciji i sistematizaciji i načinu rada JU Muzej,
-    za svoj rad odgovara Upravnom odboru Muzeja.

III Uslovi za izbor i imenovanje

Kandidati za poziciju direktora treba ispunjavati sljedeće uslove:
a)Opći uslovi:
-    da je državljanin Bosne i Hercegovine  i stariji od 18 godina;
-    da ima opću zdravstvenu sposobnost;
-    da nije osuđivan za  krivično djelo i privredni prijestup i da se  protiv njega ne vodi krivični postupak;
-    da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije;
-    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa;
-    da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH;
-    da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (,,Službene novine FBiH,,  broj: 12/03, 34/03 i 65/13).
b)Posebni uslovi:
-    Visoka stručna sprema-VII stepen ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS),  drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-Filozofski fakultet, odsjek historija, historija umjetnosti ili komparativna književnost i bibliotekarstvo,
-    tri godine radnog iskustva u struci,
-    posjedovanje radnih i organizacijskih sposobnosti.

IV  Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs  kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):
1.    Biografija sa adresom i kontakt telefonom.
2.    Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 3 mjeseca);
3.    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca);
4.    Diplomu o završenom fakultetu;
5.    Potvrdu o radnom iskustvu;
6.    Ovjerena izjava da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije;
7.     Ovjerena izjava da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH);
8.    Ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim i drugim imenovanjima FBiH ;
9.    Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe na osnovu rezultata disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa;
10.    Program poslovanja i razvoja JU Muzej za četverogodišnji mandatni period;

V Mandat, plaća i naknade

Mandat izabranom kandidatu traje 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa zakonom.
Direktor Muzeja ima pravo na plaću i naknade u skladu sa Pravilnikom o plaćama i drugim ličnim primanjima  radnika Muzeja.

VI Ostale napomene

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH“,  dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj internet stranici Muzeja (www.muzej-jablanica.com).
 Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana  objave  konkursa u Službenim novinama FBiH. 
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove  Konkursna komisija obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana, od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Nepotpune i neblagovremene  prijave  neće  se  razmatrati.

VII Podnošenje prijava

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova  konkursa dostaviti, preporučeno putem pošte ili lično na adresu:
JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica
Ul. Bitka za ranjenika bb
88420 Jablanica
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom ,, Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Muzej "Bitka za ranjenike  na Neretvi" Jablanica -NE OTVARAJ.                                                                                                 
        


Predsjednik Upravnog odbora                                                                                                                              
Amel Halebić