JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP RTV JABLANICA D.O.O. JABLANICA

Na osnovu člana  8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (,,Službene novine FBiH,,  broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 15. Odluke o usklađivanju JP „RTV Jablanica“ sa Zakonom o privrednim društvima,Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti(Službeni glasnik Općine Jablanica,broj:3/06), člana 17. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o.Jablanica i Odluke Nadzornog odbora broj:3-1/2018 od 20.03.2018. godine, Nadzorni odbor  JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje


JAVNI  KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JP „RTV JABLANICA“ D.O.O. JABLANICA

I Predmet javnog konkursa
Objavljuje se  Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica.
 
II Opis pozicije
Direktor JP „RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica  obavlja slijedeće poslove: organizuje i rukovodi radom Preduzeća;  zastupa i predstavlja Preduzeće pred trećim licima;odgovara  za   zakonitost rada Preduzeća;
predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju;predlaže osnove poslovne i programske politike;izvršava i organizuje sprovođenje odluka Nadzornog odbora;imenuje i razrješava radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;podnosi izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika u skladu sa zakonom i opštim aktima preduzeća;obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom,Statutom i drugim aktima preduzeća
Direktora imenuje Nadzorni odbor uz saglasnost Općinskog načelnika.

III Uslovi za izbor i imenovanje
Kandidati za poziciju direktora trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

a) Opći uslovi:
-    da je državljanin Bosne i Hercegovine  i stariji od 18 godina;
-    da ima opću zdravstvenu sposobnost;
-    da nije osuđivan za  krivično djelo i privredni prijestup i da se  protiv njega ne vodi krivični postupak;
-    da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije;
-    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa;
-    da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH;
-    da nije izabrani zvaničnik,nosilacizvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH
-    da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;

b) Posebni uslovi:
-    da ima visoku stručnu spremu, društvenog ili tehničkog smjera,
-    da ima najmanje tri  godine radnog iskustva,
-    da posjeduje organizacijske sposobnosti  u RTV djelatnosti,
-    da ima ostvarene rezultate tokom dosadašnjeg rada u RTV djelatnosti,
-     da ima sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima

IV  Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs  koja mora sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni dostaviti i slijedeću dokumentaciju, original ili ovjerenu kopiju: Izvod iz matične knjige rođenih; uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;diplomu o završenom fakultetu; potvrdu o radnom iskustvu; program poslovanja i razvoja JP „RTV Jablanica“ i ovjerene izjave: da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije, da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH), da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim i drugim imenovanjima FBiH ,da nije otpušten iz državne službe na osnovu rezultata disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa.

V Mandat, plaća i naknade
Mandat izabranom kandidatu traje 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa zakonom.
Direktor JP “RTV Jablanica”d.o.o. Jablanica ima pravo na plaću i naknade u skladu sa Pravilnikom o plaćama i drugim ličnim primanjima radnika Preduzeća.

VI Ostale napomene
Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH“ , u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.
Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove, Konkursna komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti  uvjerenje o nekažnjavanju,uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje, prije stupanja na dužnost.
Nepotpune i neblagovremene  prijave  neće  se  razmatrati.

VII Podnošenje prijava
Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova  konkursa dostaviti, preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JP “RTV Jablanica”d.o.o. Jablanica
Trg Oslobođenja bb
88420 Jablanica


Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “RTV Jablanica” d.o.o,  Jablanica -NE OTVARAJ".

 


                                                                                                         
                                                                                                   Predsjednik Nadzornog odbora
                                                                                                                 mr. Samir Palić