OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - NACRT BUDŽETA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključcima Općinskog vijeća Općine Jablanica broj: 02-02-2740-1/17-XIII, broj: 02-02-2740-2/17-XIII i 02-02-2740-3/17-XIII od 30.11.2017. godine otvorena javna rasprava od 01.12. do 20.12.2017. godine o:
    • BUDŽETU – PRORAČUNU OPĆINE JABLANICA ZA 2018. GODINU – NACRT
    • ODLUCI O IZVRŠENJU BUDŽETA – PRORAČUNA OPĆINE JABLANICA ZA 2018. GODINU – NACRT
    • OPERATIVNOM PLANU IMPLEMENTACIJE INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA SA PLANOM KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2018. GODINU (AKCIONI PLAN ZA 2018. GODINU)  – NACRT

U okviru Javne rasprave održat će se zborovi građana po mjesnim zajednicama po posebno utvrđenom rasporedu od strane Općinskog načelnika koji se nalazi u prilogu i koji će se javno objaviti.
Centralna javna rasprava o nacrtu navedenih akata će se održati dana 19.12.2017. godine (utorak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 1400  časova.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostaviti Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor općine Jablanica na adresu Ul. Pere Bilića br. 25. Jablanica ili putem Šalter sale Općine Jablanica, zaključno sa 20.12.2017. godine.
Materijali javne rasprave dostupni su u Šalter Sali Općine Jablanica i na web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba.
Pozivamo Vas da se uključite u aktivnosti, davanjem pismenih prijedloga i direktnim učešćem na javnim raspravama.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

 

Materijale za Javnu raspravu možete preuzeti na ovom linku.