Izmjena i dopuna Javnog poziva za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport

Na osnovu člana 15. Odluke o sportu Općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj:4/17) i člana 2. Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz Budžeta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 5/17) i člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 2/09) Općinski načelnik objavljuje  

Izmjenu i dopunu Javnog poziva za dostavljanje prijava za dodjelu  sredstava za sport iz Budžeta Općine Jablanica za 2018. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dostavljanje programa iz oblasti sporta u svrhu obezbjeđivanja materijalno-tehničke i finansijske podrške sportskim organizacijama u realizaciji programa.
Programi trebaju biti u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva općine Jablanica u oblasti sporta.

II OPĆI KRITERIJI
Svaki klub/organizacija u sportu koji ima namjeru aplicirati za dodjelu sredstava mora ispunjavati slijedeće uslove:
-    da je nosilac programa, odnosno podnosilac aplikacije registrovan u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima najmanje jednu takmičarsku sezonu prije objave javnog poziva,
-    da blagovremeno izvršava obaveze u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama
-    da ima finansijski izvještaj za predhodnu godinu ovjeren od FIA (finansijsko-informatička agencija) do 28. februara tekuće godine,
-    da ima sjedište na području općine Jablanica,
-    da je zahtjev podnio Upravni odbor ili Predsjedništvo udruženja,
-    da je stručni rad u sportskoj organizaciji usklađen sa zakonskim odredbama,
-    da je ispoljena racionalnost u korištenju ranije dodjeljenih sredstava i da su budžetska sredstva uredno i na vrijeme pravdana.

IV MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA APLIKACIJA
Prijava na javni poziv podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na Info pultu Općine Jablanica, Pere Bilića 25 ili web stranici općine www. jablanica.ba
Prijava se podnosi Općinskom načelniku Općine Jablanica putem Službe za opću upravu,društvene djelatnosti,boračko-invalidsku zaštitu,socijalna pitanja i zajedničke poslove s obaveznom napomenom: ”Za Javni poziv-programi iz oblasti sporta”.
III SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE
Svaka organizacija/aplikant mora podnijeti program koji sadrži:
1.    uvodne napomene,
2.    opis programa,
3.    ciljeve programa,
4.    vrste planiranih aktivnosti i mjesto njihovog odvijanja,
5.    rang takmičenja,
6.    kalendar takmičenja za godinu za koju se traži sufinansiranje,
7.    metod rada i očekivane rezultate,
8.    broj učesnika i njihovu starosnu dob,
9.   troškovnik sa dinamikom utroška sredstava.
U programu pored elemenata navedenih u prethodnom stavu navodi se za koja sredstva se aplicira član 3. Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz Budžeta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica broj 5/17“)


IV AKTIVNOSTI NAKON JAVNOG POZIVA
Prispjele programe, dostavljene u službu po Javnom pozivu razmatra i ocjenjuje Vijeće za implementaciju, koje sačinjava listu na koju klub-organizacija može uložiti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8. (osam) dana.
Općinski načelnik će na prijedlog Vijeća za implementaciju i Odluke po prigovorima predložiti Odluku o raspodjeli sredstava - transfer za sport iz Budžeta-Proračuna Općine Jablanica .
Općinsko vijeće će donijeti konačnu Odluku koja se odnosi na finansiranje sporta predviđenih u Budžetu Općine Jablanica.

V  RASPODJELA I ISPLATA SREDSTAVA
Sredstva će se doznačavati sportskim klubovima za period od 8.(osam) mjeseci i to za proljetni dio sezone u mjesecima februar, mart, april i maj  a za jesenji dio sezone u mjesecima septembar,oktobar,novembar i decembar,s tim da će se u mjesecu januaru za proljetni dio sezone i avgustu za jesenji dio sezone isplatiti akontacija u visini 1/8 godišnjeg iznosa koji se planira za svaki pojedinačni klub.      

 
V ROK ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA
Rok za podnošenje aplikacija je 15.10. 2017.godine do 16,00 sati.
Neblagovaremene i nepotpune aplikacije neće se uzimati u razmatranje.
Klubovi koji su po ranijem Javnom pozivu aplicirali za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Jablanica za 2018. godinu, a koji smatraju da su dostavili svu potrebnu dokumentaciju nisu u obavezi da ponovo podnose prijave na Javni poziv.

VI OSTALE ODREDBE
Općinski načelnik će na prijedlog Vijeća za implementaciju i Odluke po prigovorima predložiti Odluku o raspodjeli sredstava - transfer za sport iz Budžeta-Proračuna Općine Jablanica .
Općinsko vijeće će donijeti konačnu Odluku koja se odnosi na finansiranje sporta predviđenih u Budžetu Općine Jablanica.

Broj:01-16-2269-1/17
Jablanica, 02.10.2017.god.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

Obrazac Zahtjeva možete preuzeti na ovom linku.