Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Jablanica

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl. novine F BiH“, broj. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 54. Zakona o socijalnoj zaštiti HNK („Sl. novine HNK“, broj. 3/05 i 1/16), člana 31. Pravila JU Centar za socijalni rad Jablanica broj: 37-11-1/06, 37-11-10-1/13, 37-11-27/13, 37-11-20/14, 37-11-3/15, 37-11-16/16 i 37-11-15/17 i člana 4. i 13. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Jablanica broj: 37-11-39/06, 37-11-40/11, 37-11-8/16 i 37-11-16/17, Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Jablanica u skladu sa Odlukom o objavljivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Jablanica broj: 37-11-8/18 donesenoj na 4. sjednici Upravnog odbora održanoj 06.03.2018..godine, objavljuje

Javni konkurs
za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Jablanica


I


Opis upražnjene pozicije
Direktor JU Centar za socijalni rad Jablanica obavlja sljedeće poslove:
-    organizuje i rukovodi radom Centra,
-    zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima i odgovoran je za zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Centar osnovan,
-    predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja i izvršava odluke Upravnog odbora,
-    odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,
-    podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju,
-    sarađuje sa organima i tijelima općinske i kantonalne vlasti, te sa drugim mjerodavnim institucijama i organima koje su vezane za djelatnost Centra,
-    predlaže godišnji plan i program rada,
-    daje prijedloge za zasnivanje i prestanak radnog odnosa,
-    vrši primanje radnika u slučajevima predviđenim zakonom, Pravilima i drugim općim aktom Centra i
-    obavlja i druge poslove određene zakonom, Pravilima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra.

II  

Kandidat treba ispunjavati opće uslove:
-    da je stariji od 18 godina,
-    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
-    da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH,
-    da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine F BiH“, broj. 12/03, 34/03 i 65/13).
Kandidat treba ispunjavati posebne uslove:
-    VII/VI stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje I, II i III ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja struke: socijalne, pravne i struke psiholog ili druge društvene struke, završen fakultet političkih nauka, smjer socijalni rad, pravni, filozofski, nastavnički ili drugi fakultet društvenih nauka,
-    najmanje tri (3) godine radnog iskustva nakon stečene stručne spreme,
-    položen stručni ispit i
-    poznavanje rada na računaru.


III


Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze:
-    prijavu na javni konkurs (može se preuzeti u prostorijama JU Centar za socijalni rad Jablanica ili na službenoj web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba),
-    izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
-    izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa, da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH i da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine F BiH“, broj:12/03, 34/03 i 65/13), ovjerena od nadležnog općinskog organa,
-    diplomu o završenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija, nostificiranu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine,
-    uvjerenje o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija),
-    uvjerenje o položenom stručnom ispitu (pod stručnim ispitom podrazmijeva se: ispit općeg znanja položen u Agenciji za državnu službu FBiH, stručni upravni ispit ili drugi ispit položen kod nadležnih institucija (original ili ovjerena kopija),
-    uvjerenje o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija) i
-    kraću biografiju.

IV


Direktora Centra imenuje Upravni odbor uz prethodnu saglasnost općinskog načelnika Općine Jablanica. Mandat direktora traje četiri (4) godine i može biti imenovan na još jedno mandatno razdoblje.

V


Prijave sa dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU Centar za socijalni rad Jablanica
ul. Omladinsko šetalište bb., 88 420 Jablanica
sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Jablanica“
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave konkursa u Službenim novinama FBiH, a isti je obljavljen u dnevnim novinama Dnevni list i službenoj web stranici Općine Jablnica www.jablanica.ba.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik Upravnog odbora
JU Centar za socijalni rad Jablanica
Haris Begović  s.r.

Obrazac za prijavu možete preuzeti na ovom linku.