ISPRAVKA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VISOKOM STRUČNOM SPREMOM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE OPĆINE JABLANICA


     Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
     OPĆINA JABLANICA   
    OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-36-2694-2-1/18
Datum: 24.12.2018. godine

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj :35/05), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj : 26/16), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), Općinski načelnik, 
o b j a v lj u j e


ISPRAVKU
J A V N OG  O G L A SA
za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

 

I


U Javnom oglasu za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica objavljenom na web stranici Općine Jablanica i na Oglasnoj tabli Općine Jablanica dana 21.12.2018. godine vrši se Ispravka kako slijedi :

1.    U dijelu Javnog oglasa pod I Naziv pozicije : 

1.Volonter–bachelor poslovne ekonomije/diplomirani ekonomist/magist. ekonomije..1 IZVRŠILAC

briše se riječ „poslovne“ tako da tekst glasi :

„1. Volonter–bachelor ekonomije/diplomirani ekonomist/magist. ekonomije..1 IZVRŠILAC“


2.    U dijelu Javnog oglasa pod III Posebni uslovi : Pored općih uslova kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove :

Za poziciju pod rednim brojem 01. iza riječi Ekonomski fakultet brišu se riječi „smjer bankarstvo i finansije“ tako da tekst glasi :

•    VSS –VII stepen stručne spreme – Ekonomski fakultet, odnosno I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke.“

II


Ispravka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se web stranici Općine Jablanica i na Oglasnoj tabli Općine Jablanica dana 24.12.2018. godine.


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl. ecc.