DOPUNSKI JAVNI POZIV

 

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 2/09 i 8/16), člana 6. Odluke-programa o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 10/17 i 11/17),  Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e

D O P U N S K  I   J A V N I   P O Z I V

I

Objavljuje se Dopunski javni poziv za javne ustanove, javna preduzeća, druge samostalne organe uprave čiji je osnivač Općina Jablanica, kao i druge pravne subjekte na području općine Jablanica (u daljem tekstu Poslodavci), za prijavu potreba za osposobljavanjem za samostalan rad i zapošljavanje lica sa visokom i višom školskom spremom. 

Objavljuje se Dopunski javni poziv za lica sa završenom visokom i višom školskom spremom bez radnog iskustva, sa jednom i dvije godine radnog iskustva, lica sa VSS i VŠS koja su obavila volonterski ili pripravnički staž u obrazovnim institucijama i drugim subjektima, a kojima je staž vezan za školsku godinu i koja nemaju punu godinu radnog iskustva, te lica sa VŠS koja su u periodu trajanja volonterskog ili pripravničkog staža stekla veći stepen stručne spreme, a nemaju jednu godinu radnog iskustva, te osobe sa VŠS i VSS medicinskog usmjerenja, bez obzira imaju li jednu godinu radnog iskustva.

II

U svrhu stručnog osposobljavanja za samostalan rad (u daljem tekstu volonteri) i u svrhu zapošljavanja (u daljem tekstu zaposlenici) Općina Jablanica će vršiti subvencioniranje iz sredstava Budžeta općine Jablanica, sa stavke „Subvencije za zapošljavanje pripravnika i volontera“.

Subvencioniranje volontera podrazumjeva subvencioniranje mjesečnog iznosa naknade za ishranu za vrijeme rada (topli obrok) ili za naknadu koja je po zakonu određena, naknadu za prevoz na posao i sa posla i osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. 

Subvencioniranje zaposlenika podrazumjeva subvencioniranje mjesečnog iznosa u visini najniže neto plaće, koja se utvrđuje odvojeno za svaki mjesec kao umnožak neto satnice i punog radnog vremena u mjesecu za koji se vrši obračun, uz obavezu poslodavca da poštuje ostala prava zaposlenika koja su utvrđena zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulišu radni odnosi (doprinose, topli obrok, prevoz, regres i sl.). 

 Trajanje subvencije je za period od 12 mjeseci za volontere sa visokom školskom spremom, odnosno 9 ili 6 mjeseci za volontere sa višom stručnom spremom.

Trajanje subvencije je za period od 12 mjeseci za zaposlenike sa visokom i višom školskom spremom.

III

Pozivaju se poslodavci,  koji su registrovani na području općine Jablanica, kao i lica iz tačke I stav 2. ovog Dopunskog javnog poziva, a koji se nalaze na evidenciji Biro-a rada i koji imaju prijavu prebivališta na području općine Jablanica da se prijave na ovaj Javni poziv. 

Na Dopunski javni poziv se mogu prijaviti i lica koja se ne nalaze na evidenciji Biroa rada Jablanica jer trenutno, po programima subvencioniranja od strane Općine ili po drugim programima sufinansiranja stiču radno iskustvo, kao i ona lica koja su zaposlena ali njihovo zaposlenje nije u struci odnosno nije u svhu osposobljvanja na poslovina sa visokom i višom školskom spremom.

Prijave po ovom Dopunskom javnom pozivu za poslodavce se mogu preuzeti u šalter sali Općine Jablanica, na web stranici općine Jablanica, i iste se podnose na adresu Općina Jablanica, Komisija za izbor volontera i zaposlenika VSS i VŠS, ulica Pere Bilića br. 25. Jablanica, sa naznakom „za Dopunski javni poziv za subvencioniranje volontera i zaposlenika VSS-VŠS - poslodavci“

Prijave po ovom Dopunskom javnom pozivu za volontere i zaposlenike se mogu preuzeti u šalter sali Općine Jablanica, na web stranici općine Jablanica, i iste se podnose na adresu Općina Jablanica, Komisija za izbor volontera i zaposlenika VSS i VŠS, ulica Pere Bilića br. 25. Jablanica, sa naznakom „za dopunski javni poziv za subvencioniranje volontera i zaposlenika VSS-VŠS – volonteri-zaposlenici“.

IV

Uz prijavu Poslodavci podnose sljedeće dokaze: 

 

a) Dokaz da su registrovani na području općine Jablanica

b) Dokaz iz kojeg je vidljiv broj zaposlenika kod poslodavca- ne stariji od 3 mjeseca (Uvjerenje, Izjava i sl.) 

Uz prijavu za stručno osposobljavanje volonteri visoke i više školske spreme podnose sljedeće dokaze: 

a) Ovjerena kopija diplome;

b) Vrijeme provedeno na birou rada Jablanica nakon sticanja VSS ili VŠS - (Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane Biro-a rada Jablanica uključujući i prelaznice drugih Zavoda za zapošljavanje);

c) Kućna lista i CIPS potvrda o prebivalištu;

d) Kandidat bez roditelja (porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih boraca) - (Uvjerenje da je dijete šehida, poginulog, umrlog ili nestalog borca izdato od strane općinske službe za BIZ);

e) Lična invalidnost - (Uvjerenje o invalidnosti izdato od strane službe BIZ-a općine Jablanica ili Centra za socijalni rad);

f) Demobilisani borci (Uvjerenje od nadležne službe Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o ličnom učešću u Oružanim snagama BiH); 

g) Lica sa VSS i VŠS iz oblasti obrazovanja koja se ne mogu stručno osposobljavati na području općine Jablanica (Priložiti potvrdu od strane JU OŠ „Suljo Čilić ili JU Srednja škola Jablanica o nepostojanju stručnih lica koja mogu biti mentori navedenim osoba za polaganje stručnog ispita). 

Uz prijavu za stručno osposobljavanje zaposlenici visoke i više školske spreme podnose sljedeće dokaze:

a) Ovjerena kopija diplome;

b) Dokaz o radnom iskustvu (uključujući i jednu godinu volontiranja);

c) Kućna lista i CIPS potvrda o prebivalištu.

d) Uvjerenje o nezaposlenosti (Uvjerenje o nezaposlenosti izdato od strane Biro-a rada Jablanica); 

Nakon isteka roka za prijavu po Dopunskom javnom pozivu obavit će se intervju sa svim zainteresovanim volonterima.
 Odabir kandidata zaposlenika vršit će Subjekat kojem je od strane Općine Jablanica odobrena subvencija, a putem intervjua sa kandidatima. Za potrebe intervju bit će sačinjena lista kandidata po vrstama zanimanja.

VI

Izbor poslodavaca, bodovanje volontera i odabir kandidata zaposlenika vršit će se u skladu sa odredbama Odluke-Programa o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme odnosno na sljedeći način:

- Na osnovu iskazanih potreba, od strane poslodavaca, za angažovanjem volontera i zaposlenika Općinski načelnik će u saradnji sa nadležnim općinskim Službama donijeti konačnu Odluku o rasporedu prijavljenih poslodavaca kojima će se odobriti subvencioniranje, uvažavajući kriterije da će svi poslodavci  koji iskažu interes za prijem za oduku, osposobljavanje volontera biti odabrani i da će se izvršiti odabir poslodavaca za zapošljavanje zaposlenika na način: poslodavci preduzeća u privatnom vlasništvu do 30 %, poslodavci preduzeća u državnom vlasništvu do 25 %, Javne ustanove do 25 %, NVO do 20 % od ukupnog broja poslodavaca, a sve u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.
- Komisija za odabir kandidata (volonteri) će na osnovu utvrđene rang liste, po stručnim spremama, izvršit raspored kandidata volontera kod poslodavaca kojima je odobreno subvencioniranje.

- Komisija za odabir kandidata (zaposlenici) će pregledati dostavljenu dokumentaciju kandidata zaposlenika, napraviti liste kandidata po vrstama zanimanja za kandidate koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, te odabranim subjektima dostaviti Liste kandidata kako bi sa istima obavili intervju i izvršili konačan izbor. 
Po izvršenom odabiru poslodavaca Općina Jablanica će zaključiti Ugovor o subvencioniranju sa svakim poslodavcem posebno u kojem će se precizno definisati sva međusobna prava i obaveze.

VII

Dopunski javni poziv je otvoren 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj tabli općine Jablanica, RTV Jablanica i web stranici Općine Jablanica. 
Lica za završenom visokom i višom školskom spremom koja su se prijavila na Javni poziv objavljen 30.01.2019. godine nisu u obavezi ponovo dostavljati  dokumentaciju.
Prijave poslodavaca na Javni poziv objavljen 30.01.2019. imaju se smatrati valjanim i prioritetnim kod odabira poslodavaca. Sve prijave novih poslodavaca koje pristignu po Dopunskom javnom pozivu će se smatrati kao dopunske odnosno dodatne prijave.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće uzimati u razmatranje. 

OPĆINSKI NAČELNIK

Salem Dedić, dipl. ecc., s.r.

 

Kompletan tekst poziva možete preuzeti na ovom linku.

Obrazac prijave za volontere i zaposlenike.

Obrazac prijave za pravne subjekte.