Članak je filtriran: Maj 2019

JAVNI POZIV - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2016.-2020. godine („Službene novine HNK“, broj: 6/16) i stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu, sa kriterijima raspodjele, broj: 01-1-02-751/19, od 8.4.2019. godine,  a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini  („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine F BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)"
utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu
sa kriterijima raspodjele

ODRŽAN 61. I 62. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U srijedu 08.05.2019. godine održani su 61. i 62. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period 26.03.2019.do 07.05.2019. godine, izvještaji općinskih službi za mart 2019. te izvještaji  JU i JP za mart 2019.

SANACIJA PUTA KRSTAC-ŠTRBINE

U sklopu  aktivnosti na održavanju nekategorisanih puteva a po preporuci nadležne Općinske službe izvršena je sanacija nekategorisanog puta Krstac – Štrbine u dužini cca 3300 m.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica

           Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Hercegovačko-Neretvanski kanton
      OPĆINA JABLANICA 
        OPĆINSKO VIJEĆE 
Broj 02-02-1094-3-j.o./19 –XXVIII
Jablanica, 25.04.2019. godine

Na osnovu člana člana 2. i 9. Odluke o postupku imenovanja upravnih odbora subjekata čiji je osnivač Općina Jablanica i kriteriji za izbor i ocjenjivanje kandidata za imenovanje   («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 6/13), a shodno Odluci o objavljivanju  javnog oglasa za  izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Jablanica, Općinsko vijeće Jablanica, o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
za  izbor i imenovanje članova Upravnog odbora 
Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica

U ORGANIZACIJI ADS FBIH-RADIONICA ZA ZAPOSLENIKE OPĆINE JABLANICA O VJEŠTINI KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA

U organizaciji Agencije za  državnu službu FBiH (ADS FBiH), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u utorak 07.05.2019. godine, održana je jednodnevna radionica za zaposlenike općinskog organa, Općine Jablanica, sa ciljem  da  službenici koji se u svom radu  najčešće susreću i kontaktiraju sa strankama,  poboljšaju  komunikaciju,  upoznaju sa modelima i alatima koji će im olakšati rad te spriječiti eventualne nesporazume sa strankama.

Javni oglas za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

    Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
     OPĆINA JABLANICA
     OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-36-2694-1-2/19
Datum: 07.05.2019. godine

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj :35/05), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj : 26/16), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09) i Dopunske Odluke o uslovima i načinu prijema lica sa VSS (VII stepen stručne spreme odnosno I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja) bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u općinskom organu uprave Općine Jablanica broj : 01-36- 2694-1-1/18 od 07.05.2019. godine, Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

Ramazanska čestitka Općinskog načelnika

U POVODU NASTUPAJUĆIH RAMAZANSKIH MUBAREK-DANA SVIM MUSLIMANIMA OPĆINE JABLANICA  I BOSNE I HERCEGOVINE, U IME IZVRŠNOG ORGANA OPĆINE JABLANICA I U SVOJE LIČNO, UPUĆUJEM NAJISKRENIJE ČESTITKE I ŽELJE DA MJESEC POSTA PROVEDU U IBADETU, SREĆI I BLAGOSTANJU.

Ramazanska čestitka predsjedavajućeg Općinskog vijeća

SVIM VJERNICIMA ISLAMSKE VJEROISPOVIJESTI U OPĆINI JABLANICA I BOSNI I HERCEGOVINI, U IME  OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA I OSOBNO, UPUĆUJEM NAJISKRENIJE ČESTITKE U POVODU NASTUPAJUĆEG  MJESECA RAMAZANA, UZ ŽELJU DA DANE POSTA DOČEKAJU I PROVEDU U DOBROM ZDRAVLJU, VEDROM RAMAZANSKOM RASPOLOŽENJU I PORODIČNOJ SREĆI.