Odluka o poništenju postupka, broj: 01-16-554-9/20 od 20.03.2020. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Na osnovu člana 69. stav 2. tačka (e) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-554-7/20 od 20.03.2020. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e
O D L U K U
o poništenju postupka javne nabavke

Poništava se postupak  javne nabavke po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda 11/20 – Rekonstrukcija ulice Stara kasarna, jer su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.Odluku možete preuzeti na ovom linku.