Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-446-9/20 od 06.03.2020. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-446-7/20 od 06.03.2020. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-446-7/20 od 06.03.2020. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 6/20 – Rekonstrukcija ulice Granitova,  da se dodjeljuje ponuđaču “KOPEX DODIG” d.o.o. ČITLUK – 31.824,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.


Kompletan sadržaj Odluke možete preuzeti ovom linku.