Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-450-9/20 od 04.03.2020. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-450-7/20 od 04.03.2020. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-450-7/20 od 04.03.2020. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 7/20 – Nabavka građevinskog materijala za uređenje puteva u MZ kroz naselja, da se dodjeljuje ponuđaču “MOSTARA” d.o.o. KONJIC – 45.030,05 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Odluku možete preuzeti na ovom linku.