Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 01-16-2688-10/19 od 27.11.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2688-8/19 od 27.11.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-2688-8/19 od 27.11.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 26/19 – Usluge odabira nosioca izrade izmjene Urbanističkog plana Jablanica 2009-2029 god., dodjeljuje se ponuđaču DELI Design Studio&Consulting d.o.o. Sarajevo – 12.950,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Odluku možete preuzeti na ovom linku.