Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1730-8/19 od 15.08.2019.

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1730-6/19 od 15.08.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-1730-6/19 od 15.08.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Otvoreni postupak 1/19 - Izgradnja poslovne hale u poslovnoj zoni Unis – Gornja Kolonija, Jablanica da se dodijeli ponuđaču “BABIĆ“ d.o.o. Jablanica – 1.065.353,70  KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Odluku možete preuzeti na ovom linku.