Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01- 16-1956-9/19 od 09.08.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1956-7/19 od 09.08.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-1956-7/19 od 09.08.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 19/19 – Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u užem gradskom području, da se dodjeljuje ponuđaču “MARLOVPROM” d.o.o. ŠIROKI BRIJEG – 80.112,65 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Odluku možete preuzeti ovde.