Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1946-9/19 od 07.08.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1946-7/19 od 07.08.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-1946-7/19 od 07.08.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 18/19 – Sanacija stana oštećenog požarom vl. dr Dlakić, da se dodjeljuje ponuđaču “ELEKTROFAK” d.o.o. JABLANICA– 24.979,94 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Odluku možete preuzeti ovde.