Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1742-7/19 od 29.07.2019.

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1742-5/19 od 29.07.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-1742-5/19 od 29.07.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Otvoreni postupak 2/19 – Izgradnja pomoćnog fudbalskog igrališta i drugih sportskih sadržaja, da se dodijeli ponuđaču “MAVAS” d.o.o. Mrkonjić Grad – 496.593,65  KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču

Kompletnu odluku možete preuzeti na ovom linku.