Odluka o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-16-1703-10/19 od 15.07.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1703-8/19 od 15.07.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U 
o poništenju postupka javne nabavke 

Poništava se postupak  javne nabavke po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda 14/19 – Sanacija stana oštećenog požarom vl. dr Dlakić jer cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Kompletnu odluku možete preuzeti na ovom linku.