Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1837-9/19 od 26.07.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1837-7/19 od 26.07.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-1837-7/19 od 26.07.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 15/19 – Rekonstrukcija ulice Suljo Čilić – Gornja Kolonija, da se dodjeljuje ponuđaču “MARLOVPROM” d.o.o. Široki Brijeg – 34.801,65 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
Odluku možete preuzeti na ovom linku.