Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1149-10/19 od 16.05.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1149-8/19 od 16.05.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača


   Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-1149-8/19 od 16.05.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 11/19 – Uređenje putne infrastrukture prema povratničkim naseljima da se dodjeljuje ponuđaču “ELEKTROFAK” d.o.o. Jablanica – 85.995,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Odluku možete preuzeti na ovom linku.