Odluka o izmjeni Odluke o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, broj: 01-16-2797-3/18 od 01.04.2019. godine

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), Općinski načelnik d o n o s i

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH


Odluku možete preuzeti na ovom linku.