Logo

Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama, broj: 01-16-2797-2/18 od 31.12.2018. godine

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14),člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), Općinski načelnik d o n o s i


O D L U K U
o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

Odluku možete preuzeti na ovom linku.

Copyright © Općina Jablanica sva prava pridržana. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 25 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.