Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-953-10/19 od 18.04.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-953-8/19 od 18.04.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-953-8/19 od 18.04.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 8/19 – Uređenje parking prostora uz fudbalsko igralište, da se dodjeljuje ponuđaču “BABIĆ” d.o.o. Jablanica – 26.960,52 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Odluku možete preuzeti na ovom linku.